Tommi Kärkkäinen

Valokuvaaja Lappeenranta

Vakioehdot yksityisasiakkaille

Päivitetty 5.5.2020

Valokuvauspalvelun vakioehdot

Nämä ehdot koskevat kuluttaja-asiakkaita ja kuvaamista yksityiselämään liityvään käyttöön.

1. Ehtojen soveltaminen

  1. Näitä ehtoja sovelletaan valokuvauspalveluun, kun tilaajana on yksityishenkilö ja kuvien käyttötarkoituksena on yksityinen ja henkilökohtainen käyttö. Tyypillisiä tällaisia kuvauksia ovat esimerkiksi valmistujais-, rippi- ja hääkuvat. Tilattava palvelu voi sisältää valokuvaamista, videokuvaamista, kuvankäsittelyä tai muita suoritteita, tai fyysisiä kuvatuotteita.

2. Määritelmät

2.1. Kuvaajalla tarkoitetaan valo- tai videokuvauksen suorittavaa henkilöä, joka myy kuvauksessa syntyvän aineiston ostajalle digitaalisina tiedostoina, paperisina valokuvina tai molempina.

2.2. Ostajalla tarkoitetaan henkilöä joka tilaa valokuvauspalvelun, käyttöoikeuksia aineistoihin tai muun suoritteen Kuvaajalta.

2.3. Aineistolla tarkoitetaan palvelussa syntyvää valokuvaa, videokuvaa, ääntä tai edellisten yhdistelmää, tai käsikirjoitusta tai edellisiin rinnastettavaa materiaalia.

3. Toimeksianto

3.1. Kuvaaja ja Ostaja sopivat toimeksiannon sisällöstä etukäteen kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostitse.

3.2. Ostaja tekee sitovan tilauksen, kun hän allekirjoittaa tilauslomakkeen, tai ilmoittaa hyväksyvänsä Kuvaajan puhelimessa tai sähköpostitse esittämän tarjouksen. Puhelimessa tehdystä tilauksesta Kuvaaja lähettää tilausvahvistuksen – tilausvahvistuksessa olevasta virheestä on ilmoitettava viimeistään kahden vuorokauden kuluessa.

3.2. Jos Ostaja tekee toimeksiantoon muutoksen tai lisäyksen, joka aiheuttaa Kuvaajalle lisätyötä tai -kustannuksia, Ostaja sitoutuu maksamaan tällaiset kustannukset jo hyväksytyn toimeksiannon lisäksi.

3.3. Ostaja ei voi hylätä tekijän työtä eikä kieltäytyä maksusta taiteellisiin valintoihin, kuten tyyliin, sommitteluun tai valaistukseen liittyvillä syillä.

4. Aineiston toimittaminen

4.1. Aineisto toimitetaan asiakkaalle pilvi- tai muun Internet-palvelun kautta kuvaustapahtuman jälkeen, tyypillisesti viikon sisällä. Asiakkaalla on kuukausi aikaa ladata Aineisto itselleen

4.2. Kuvatiedostot toimitetaan asiakkaan tilauksen mukaan joko pienen tai suuren resoluution kuvina

4.3. Pienen resoluution kuvien koko on 1200×1800 pikseliä, joka vastaa n. 10x15cm kokoista kuvaa 300 dpi resoluutiolla

4.4. Suuren resoluution kuvat toimitetaan sillä resoluutiolla joka kamerasta on saatu, joskin jälkikäsittelyn yhteydessä mahdollisesti tehtävä rajaus voi pienentää kuvaa.

4.5. Kuvatuotteet kuten tulosteet valmistetaan asiakkaan toiveen mukaisesti, eikä niillä sen vuoksi ole kuluttajansuojalain mukaista palautusoikeutta.

5. Ostajan oikeudet Aineistoon

5.1. Ostajalla ei ole oikeutta myydä Aineistoa eteenpäin kolmannelle osapuolelle

5.2. Ostajan tulee kunnioittaa tekijänoikeuslakia ja siellä turvattuja moraalisia oikeuksia, joiden mukaan Kuvaajan nimi on mainittava julkaisun yhteydessä hyvän tavan mukaisesti. Aineistoa ei saa käyttää tekijää loukkaavalla tavalla. Ostaja ei saa poistaa Aineistosta metadataa.

5.3. Ostaja saa oikeuden Aineiston henkilökohtaiseen käyttöön.

5.3.1. Henkilökohtaista käyttöä on esimerkiksi kuvan pitäminen esillä perhealbumissa tai kodin tai henkilökohtaisen työpisteen tms. paikan seinällä, tai henkilökohtaisessa sosiaalisen median profiilissa, ja muu yksityiselämään liittyvä digitaalinen lähipiirille jakaminen.

5.3.2. Henkilökohtaista käyttöä ei ole esimerkiksi kuvan käyttäminen palvelun, tuotteen, henkilön, järjestön, puolueen, aatteen, urheiluseuran tms. markkinoinnissa tai osana tulonhankintaa.

5.3.3. Henkilökohtaista käyttöä ei ole rajattu ajallisesti tai maantieteellisesti

5.4. Ostaja saa oikeuden teettää ja painattaa Aineistosta kuvatuotteita, kuten paperisia valokuvia ja kangastauluja. Ostajan on huolehdittava, että teettäminen tapahtuu korkealla laadulla kuvaajan työnjälkeä kunnioittaen. Ostajalla ei ole oikeutta luovuttaa tätä teettämisoikeutta eteenpäin.

6. Kuvaajan oikeudet Aineistoon

6.1. Tekijänoikeuslaissa tarkoitetut tekijänoikeudet kuuluvat Kuvaajalle. Erityisesti Kuvaajalla on oikeus käyttää Aineistoa omaan markkinointiinsa esimerkiksi www-sivuillaan tai portfoliossaan.

6.2. Kuvaajalla on oikeus myydä Aineiston käyttöoikeus uudelleen.

7. Peruutukset

7.1. Sairastumisen tai muun pakottavan syyn sattuessa Kuvaaja ja Ostaja voivat yhteisellä sopimuksella siirtää kuvauksen toiseen paikkaan tai ajankohtaan. Jos siirto ei ole mahdollinen, osapuolilla on oikeus peruuttaa toimeksianto ilman sopimussakkoa. Tätä kohtaa ei sovelleta, jos palvelun toimittaminen on jo aloitettu. Jos muutoksesta aiheutuu Kuvaajalle kustannuksia tai lisätyötä, Ostaja on velvollinen korvaamaan nämä kustannukset.

7.2. Jos Ostaja haluaa peruuttaa tilauksen, peruutus tulee tehdä vähintään 7 vuorokautta ennen kuvausaikaa. Kuvaaja veloittaa tällöin peruutusmaksuna 20% sovitun kuvauksen verollisesta hinnasta, kuitenkin vähintään 30 euroa.

7.3. Jos sovittu kuvaustapahtuma ei toteudu Ostajasta tai kuvattavista henkilöistä johtuvista syistä, eikä sovittua kuvausaikaa peruta viimeistään 7 vuorokautta etukäteen, Kuvaajalla on oikeus veloittaa kuvauspalvelu sellaisena kuin se on tilattu.

8. Maksutavat

8.1. Tilaukset veloitetaan laskulla. Lasku lähetetään kuvien toimittamisen yhteydessä ja päivätään toimituspäivälle. Maksuehto on 14 pv netto.

8.2. Lasku voidaan lähettää sähköpostilaskuna tai kirjeenä. Kirjelaskusta veloitetaan 3 euron suuruinen kirjelaskutuslisä. Sähköpostilaskun mukana toimitetaan linkki, jossa maksun voi halutessaan suorittaa myös MobilePay-palvelun kautta.

8.3. Maksumuistutuksesta peritään 5 euron muistutusmaksu.

8.4. Jos Aineisto toimitetaan asiakkaalle ennen laskun maksamista, käyttöoikeus Aineistoon syntyy vasta kun lasku on kokonaan maksettu.

8.5. Kun Ostaja tai muu Aineiston oikeutettu käyttäjä lataa Aineiston itselleen kokonaan tai osittain tai käyttää Aineistoa, Ostaja ilmaisee hyväksyneensä palvelun, Aineiston ja laskun, eikä voi enää tämän jälkeen vedota palvelussa, Aineistossa tai laskussa olevaan virheeseen eikä kieltäytyä maksusta.

9. Ostajan muut velvollisuudet

9.1. Jos kuvaaminen tapahtuu Ostajan tiloissa tai Ostajan ehdottamassa paikassa, Ostajan on huolehdittava siitä, että Kuvaaja pääsee paikalle. Ostajan velvollisuutena on tällöin järjestää pysäköinti ja ovien ja porttien avaukset. Jos Kuvaajalle koituu pysäköinnistä, ovien avauksesta tai edellä mainittujen odottamisesta lisäkuluja tai työ pitkittyy niiden vuoksi, kulut ja lisäaika veloitetaan kohdan 3.3. mukaisesti.

10. Erimielisyyksien ratkaiseminen

10.1. Tilausta, palvelua tai ehtoja koskevissa erimielisyyksissä osapuolet pyrkivät löytämään ratkaisun neuvottelemalla keskenään.

10.2. Kuluttaja-asiakkaalla on mahdollisuus viedä asia Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

10.3. Tarvittaessa erimielisyydet ratkaistaan Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa.