Tommi Kärkkäinen

Valokuvaaja Lappeenranta

Vakioehdot yritysasiakkaille

Päivitetty 5.5.2020

Valokuvauspalvelun vakioehdot

Nämä ehdot koskevat yritysasiakkaita ja kuvaamista kaupalliseen ja muuhun lupaa edellyttävään käyttöön.

1. Määritelmät

1.1. Kuvaajalla tarkoitetaan valo- tai videokuvauksen suorittavaa henkilöä, joka myy kuvauksessa syntyvän aineiston ostajalle digitaalisina tiedostoina, paperisina valokuvina tai molempina.

1.2. Ostajalla tarkoitetaan henkilöä joka tilaa valokuvauspalvelun, käyttöoikeuksia aineistoihin tai muun suoritteen Kuvaajalta.

1.3. Aineistolla tarkoitetaan palvelussa syntyvää valokuvaa, videokuvaa, ääntä tai edellisten yhdistelmää, tai käsikirjoitusta tai edellisiin rinnastettavaa materiaalia.

2. Toimeksianto

2.1. Kuvaaja ja Ostaja sopivat toimeksiannon sisällöstä etukäteen kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostitse.

2.2. Ostaja tekee sitovan tilauksen, kun hän allekirjoittaa tilauslomakkeen, tai ilmoittaa hyväksyvänsä Kuvaajan puhelimessa tai sähköpostitse esittämän tarjouksen. Puhelimessa tehdystä tilauksesta Kuvaaja lähettää tilausvahvistuksen – tilausvahvistuksessa olevasta virheestä on ilmoitettava viimeistään kahden vuorokauden kuluessa.

2.3. Jos Ostaja tekee toimeksiantoon muutoksen tai lisäyksen, joka aiheuttaa Kuvaajalle lisätyötä tai -kustannuksia tai edellyttää Ostajalle varatun ajan pidentämistä, Ostaja sitoutuu maksamaan tällaiset kustannukset jo hyväksytyn toimeksiannon lisäksi.

2.4. Ostaja ei voi hylätä tekijän työtä eikä kieltäytyä maksusta taiteellisiin valintoihin, kuten tyyliin, sommitteluun tai valaistukseen liittyvillä syillä.

2.5. Aineisto toimitetaan asiakkaalle pilvi- tai muun Internet-palvelun kautta kuvaustapahtuman jälkeen, tyypillisesti viikon sisällä. Asiakkaalla on kuukausi aikaa ladata Aineisto itselleen.

3. Ostajan oikeudet aineistoon

3.1. Ostaja saa käyttöoikeuden Aineistoon vain siinä laajuudessa kuin on sovittu. Käyttöoikeus voidaan rajata ajallisesti, maantieteellisesti tai medioiden mukaan. Käyttöoikeus alkaa siitä päivästä, kun kuvausta koskeva lasku on kokonaan maksettu, ellei muuta ole sovittu.

3.2. Ostajalla ei ole oikeutta myydä Aineistoa eteenpäin kolmannelle osapuolelle.

3.3. Ostaja voi luovuttaa Aineiston ja sen julkaisuoikeuden kolmannelle osapuolelle ainoastaan Kuvaajan kanssa ennalta sovitulla tavalla ja ennalta sovituissa tilanteissa.

3.4. Ostajan tulee kunnioittaa tekijänoikeuslakia ja siellä turvattuja moraalisia oikeuksia, joiden mukaan Kuvaajan nimi on mainittava julkaisun yhteydessä hyvän tavan mukaisesti. Aineistoa ei saa käyttää tekijää loukkaavalla tavalla. Ostaja ei saa poistaa Aineistosta metadataa.

4. Kuvaajan oikeudet Aineistoon

4.1. Tekijänoikeuslaissa tarkoitetut tekijänoikeudet kuuluvat Kuvaajalle. Erityisesti Kuvaajalla on oikeus käyttää Aineistoa omaan markkinointiinsa esimerkiksi www-sivuillaan tai portfoliossaan.

4.2. Kuvaajalla on oikeus myydä Aineiston käyttöoikeus uudelleen. Mikäli tilauksen yhteydessä on sovittu yksinoikeusaika, Kuvaaja voi myydä Aineiston käyttöoikeuksia vasta yksinoikeusajan jälkeen.

5. Peruutukset

5.1. Sairastumisen tai muun pakottavan syyn sattuessa Kuvaaja ja Ostaja voivat yhteisellä sopimuksella siirtää kuvauksen toiseen paikkaan tai ajankohtaan. Jos siirto ei ole mahdollinen, osapuolilla on oikeus peruuttaa toimeksianto ilman sopimussakkoa. Tätä kohtaa ei sovelleta, jos palvelun toimittaminen on jo aloitettu. Jos siirtämisestä aiheutuu Kuvaajalle kustannuksia tai lisätyötä, Ostaja on velvollinen korvaamaan ne.

5.2. Jos Ostaja haluaa peruuttaa tilauksen, peruutus tulee tehdä vähintään 7 vuorokautta ennen kuvausaikaa. Kuvaaja veloittaa tällöin peruutusmaksuna 20% sovitun kuvauksen verollisesta hinnasta, kuitenkin vähintään 45 euroa.

5.3. Jos sovittu kuvaustapahtuma ei toteudu Ostajasta tai kuvattavista henkilöistä johtuvista syistä, eikä sovittua kuvausaikaa peruta viimeistään 7 vuorokautta etukäteen, Kuvaajalla on oikeus veloittaa kuvauspalvelu sellaisena kuin se on tilattu.

6. Maksutavat

6.1. Tilaukset veloitetaan laskulla. Lasku lähetetään kuvien toimittamisen yhteydessä ja päivätään toimituspäivälle. Maksuehto on 14 pv netto.

6.2. Lasku voidaan lähettää verkkolaskuna (yritysasiakkaat), sähköpostilaskuna tai kirjeenä. Kirjelaskusta veloitetaan 3 euron suuruinen kirjelaskutuslisä. Sähköpostilaskun mukana toimitetaan linkki, jossa maksun voi halutessaan suorittaa myös MobilePay-palvelun kautta.

6.3. Maksumuistutuksesta peritään 5 euron muistutusmaksu.

6.4. Jos Aineisto toimitetaan asiakkaalle laskun maksamista, käyttöoikeus Aineistoon syntyy vasta kun lasku on kokonaan maksettu.

6.5. Kun Ostaja tai muu Aineiston oikeutettu käyttäjä lataa Aineiston itselleen kokonaan tai osittain tai käyttää Aineistoa, Ostaja ilmaisee hyväksyneensä palvelun, Aineiston ja laskun, eikä voi enää tämän jälkeen vedota palvelussa, Aineistossa tai laskussa olevaan virheeseen eikä kieltäytyä maksusta.

7. Ostajan muut velvollisuudet

7.1. Kuvaaja ei pyydä kuvissa esiintyviltä henkilöiltä suostumusta kuvien käyttöön. Jos Ostaja haluaa käyttää kuvia sellaisella tavalla, joka edellyttää kuvassa esiintyvien henkilöiden suostumusta, suostumuksen hankkiminen on Ostajan tehtävä.

7.2. Jos kuvissa esiintyy kohteita, joihin jollakin kolmannella osapuolella on jokin kuvaamiseen tai kuvan käyttöön vaikuttava immateriaalioikeus, Ostajan tulee hankkia luvat kuvaamiseen ja kuvien käyttöön. Ostaja vastaa tällaisten lupien hankkimisen kustannuksista, samoin kuin mahdollisista kolmannen osapuolen esittämistä vaatimuksista.

7.3. Jos kuvaaminen tapahtuu Ostajan tiloissa tai Ostajan ehdottamassa paikassa, Ostajan on huolehdittava siitä, että Kuvaaja pääsee paikalle. Ostajan velvollisuutena on tällöin järjestää pysäköinti ja ovien ja porttien avaukset. Jos Kuvaajalle koituu pysäköinnistä, ovien avauksesta tai edellä mainittujen odottamisesta lisäkuluja tai työ pitkittyy niiden vuoksi, kulut ja lisäaika veloitetaan kohdan 2.c. mukaisesti.

8. Erimielisyyksien ratkaiseminen

8.1. Tilausta, palvelua tai ehtoja koskevissa erimielisyyksissä osapuolet pyrkivät löytämään ratkaisun neuvottelemalla keskenään.

8.2. Kuluttaja-asiakkaalla on mahdollisuus viedä asia Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

8.3. Tarvittaessa erimielisyydet ratkaistaan Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa.